A.C.T.H

نام آزمایش
A.C.T.H
کد آزمایش
460
مورد استفاده
جهت تشخيص نارسايي آدرنال وافتراق نارسايي اوليه از ثانويه
نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
ACTH
نوع نمونه
Plasma(E)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND.